دستگاه های لوکس متر (Lux Meter) برای اندازه گیری میزان روشنایی (میزان نور) در محیط استفاده می‌شوند. لوکس مترها میزان نور را در واحد های لوکس (LUX) یا FC (Foot Candle) اندازه گیری میکنند.
دستگاه های اندازه گیری میزان شدت نور، به دو صورت پراب سرخود و پراب جدا تولید میشوند که هرکدام مزایای خود را دارند.