خمیر قلع مناسب استفاده برای لحیم کاری قطعات با هیترها در دماهای 183 و 138 درجه سانتی گراد