ترمومتر ها دستگاه های اندازه گیری دما (سطح و محیط) هستند.
دماسنج ها در انواع مختلفی تولید می شوند که به موارد عمده آن میتوان به ترمومتر های اینفرارد (مادون قرمز – لیزری)، محیطی و تماسی اشاره کرد.
از انواع لیزری (اینفرارد) اغلب در صنعت برای اندازه گیری دماهای بسیار بالا استفاده می شود.