انواع آچار پرس سوکت های مخابراتی ، انواع سرسیم و پین های مخابراتی