انواع آچار پرس سوکت های مخابراتی، پرس سرسیم کولری، پرس وایرشو، پرس BNC، پرس پین های مخابراتی و آچار پرس IDC